Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony "Kraina Serdeczności - turystyczna marka Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski".

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Oświadczenie zostało zaktualizowane dnia: 2024-04-05.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: Strona internetowa krainaserdecznosci.pl spełnia wymagania w  100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Maliszewski, media@pra.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 352 77 80.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2010 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-04-03.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Tel.: 352 74 00 (centrala)
Faks: 83 352 74 02
E-mail: starostwo.radzyn@pra.pl
Strona internetowa: powiatradzynski.pl

Skróty klawiszowe

Osoby, które nie korzystają z myszki, mogą korzystać z Portalu za pomocą samej klawiatury. Elementy strony są zgodne ze standardami i dostępne przy użyciu interfejsu klawiatury. Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

  • *tab* - przejście do kolejnego elementu strony,
  • *tab+shift* - przejście do poprzedniego elementu strony,
  • *enter* - wejście w odnośnik/użycie elementu strony.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia i elementy interfejsu graficznego, posiadają tekst alternatywny.

Kontrast strony

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA

Dostępność architektoniczna

Budynek przy Pl. I. Potockiego 1 
Budynek wyposażony jest w platformę 1-osobową (oraz w dzwonek przywoławczy przy platformie) umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do Punktu Obsługi Interesanta oraz kasy.

Budynek przy ul. Gwardii 4
Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pracownik urzędu przychodzi obsłużyć taką osobę bezpośrednio przy wejściu do budynku lub osoby te powinny zgłaszać się do Punktu Obsługi Interesanta w budynku przy Pl. I. Potockiego.

Siedziba Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej - ul. Zamkowa 1 (pałac Potockich)
Obiekt znajduje się na parterze. Jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w Sekretariacie Starostwa:  telefonicznie 83 352 74 01, e-mail: sekretariat@pra.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook