POWRÓT
Drukuj Poleć znajomemu Tagi 10
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Regulamin serwisu krainaserdecznosci.pl i polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące rozumienie terminów w nim wykorzystywanych:
  Administrator Serwisu
  - osoba zarządzająca Serwisem i danymi w nim zawartymi; Administratorem serwisu jest jego właściciel;
  Regulamin
  - przedmiotowy regulamin Serwisu;
  Serwis
  - serwis internetowy znajdujący się na stronach internetowych prowadzonych w domenie internetowej www.krainaserdecznosci.pl. Właścicielem Serwisu jest Powiat Radzyński.
  Użytkownik
  - osoba (fizyczna lub prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób.

 1. Przedmiotem Regulaminu jest ustalenie podstawowych zasad korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym w szczególności określenie praw i obowiązków Użytkowników w tym zakresie.

 2. Administrator jest wyłącznie uprawniony do interpretacji Regulaminu. Wszelkie spory mogące powstać w związku z interpretacją Regulaminu Użytkownik i Administrator poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Administratora.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, z wyjątkiem Użytkowników zalogowanych w Serwisie, do których informacja o zmianie Regulaminu będzie przesyłana bezpośrednio. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

 4. Administrator prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Administrator prosi o niekorzystanie z Serwisu.

§ 2 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do czynności podejmowanych przez Użytkownika związanych z jego korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności norm obowiązującego prawa polskiego oraz powszechnie przyjętych norm moralnych i obyczajowych. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad korzystania z Serwisu ustanowionych przez Administratora, w tym w szczególności zasad i reguł wskazanych w Regulaminie oraz wszelkich poleceń lub wytycznych Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie wyłącznie poprzez ich przeglądanie lub pobieranie i wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem przestrzegania przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, w tym w szczególności pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych lub na kopiach. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie w sposób inny niż wskazano w zdaniu poprzedzającym, w tym w szczególności zobowiązuje się, że w żaden sposób nie będzie modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać te materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w żadnym innym serwisie, stronie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw.

 3. W przypadku możliwości zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika jakichkolwiek własnych materiałów (zdjęcia, wpisy, komentarze lub jakiekolwiek inne formy wypowiedzi),
  Użytkownik oświadcza, że:

  1. przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do korzystania z tych materiałów w sposób, w jaki są one wykorzystywane w Serwisie, w tym w szczególności właściwe prawa autorskie i prawa pokrewne lub prawa do korzystania z dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności wizerunku, imienia, nazwiska lub innego oznaczenia identyfikującego, znaku towarowego lub innych;

  2. treści tych materiałów są zgodne z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodne z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym oraz powszechnie przyjętymi normami moralnymi i obyczajowymi, a w szczególności nie są to treści pornograficzne lub erotyczne, treści obraźliwe, oszczercze, wulgarne, naruszające dobra osobiste lub godność osób trzecich, treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami, treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcające do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

  3. będzie korzystał z tych materiałów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym oraz powszechnie przyjętymi normami moralnymi i obyczajowymi w zakresie wskazanym w lit. b. powyżej;

  4. zobowiązuje się do niekorzystania z jakichkolwiek materiałów, które nie spełnią norm, o których mowa w lit. a. – c. powyżej.

  5. niezależnie od postanowień lit. a. – d. powyżej, zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w sposób lub w celu:

   • niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, o których mowa w ust. 3 powyżej,

   • mogącym spowodować szkody w Serwisie lub szkody osób trzecich, a w szczególności do nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub hiperłączy do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym, udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawnoautorską, udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak przykładowo wirusy komputerowe lub inne pliki o podobnym działaniu, zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych, wprowadzania w błąd odwiedzających stronę internetową, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej treści lub w inny sposób.

 4. Odnośniki do innych serwisów lub stron internetowych są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Użytkownikom. Skorzystanie z odnośnika powoduje opuszczenie Serwisu. Administrator nie monitoruje zawartości wszystkich innych serwisów lub stron internetowych, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje ich, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Decydując się na przejście do innego serwisu lub strony internetowej, do której prowadzi odnośnik umieszczony w Serwisie, Użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

 5. Jakiekolwiek produkty lub usługi oferowane w Serwisie są określane wyłącznie przez warunki zawartych umów w przedmiocie ich udostępniania i żaden zapis Regulaminu nie powinien być traktowany jako zmieniający te umowy a wyłącznie jako uzupełniający te umowy, chyba że co innego zostało wskazane w tych umowach w sposób wyraźny.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych.

 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkownika przed zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnioną modyfikacją ze strony osób trzecich stosownie do treści ust. 1 powyżej, w trybie procedur i regulacji obowiązujących u Administratora.

 3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w Serwisie. Administrator nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

 4. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do czasu zalogowania. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane przez Administratora zgodnie z informacją udzielaną przy zalogowaniu i zgodnie z zakresem zgody Użytkownika na korzystanie z tych informacji udzielanej przy zalogowaniu.

 5. Administrator nie używa plików typu cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Administrator może używać plików typu cookies do rozpoznania Użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają Serwis oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Informacje znajdujące się w Serwisie oraz materiały, które można z niego pobrać udostępniane są w takiej formie "jak są" i nie podlegają żadnym roszczeniom w zakresie wykonania, dostosowania do określonych potrzeb, nienaruszania własności intelektualnej, nieprzenoszenia wirusów lub innych właściwych zasad.

 2. Udostępniane w Serwisie materiały oraz towary lub usługi mogą nie być aktualne i Administrator nie zobowiązuje się do ich aktualizacji ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, karną, cywilną lub inną, za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności za materiały ewentualnie umieszczane w Serwisie, stosownie do treści § 2 powyżej, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami za szkody w tym zakresie, zwalnia Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz poniesie wszelkie koszty związane z właściwymi postępowaniami, w tym koszty zastępstwa adwokackiego w tych postępowaniach.

 4. Administrator, jego podwykonawcy i inne osoby trzecie wymienione w Serwisie w żadnym wypadku i w żaden sposób nie są odpowiedzialne za szkody (w tym, bez wykluczeń, straty wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z Serwisu, innych serwisów lub stron powiązanych z Serwisem odnośnikami oraz materiałów, informacji, towarów lub usług znajdujących się w Serwisie lub którymkolwiek innym serwisie lub stronie powiązanej z Serwisem odnośnikami, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, deliktów czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy Administrator został, czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji, towarów lub usług znajdujących się w Serwisie lub którymkolwiek innym serwisie lub stronie powiązanej z Serwisem odnośnikami konieczne będą naprawy lub modyfikacje sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie Użytkownik.

Dodaj opinię Dodaj opinię
Deklaracja dostępności   |   Aktualności   |   Kontakt-KULTURA   |   Publikacje   |   Sery z Radzynia Podlaskiego   |   Do pobrania   |   Nota prawna   |   Regulamin
facebook